32 214 44 00
Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice-Bestwina ogłasza nabór na stanowisko Informatyka Banku. . Fundusz Wsparcia Kredytobiorców . WAKACJE KREDYTOWE . Aplikacja mobilna - wymagania systemowe . Przerwy w dostępie do IB w nocy z 25 na 26 lipca od 1 do 4 rano. . Program Dobry Start . Kredyt WAKACJE 2022 z oprocentowaniem stałym . Loteria na okrągło - Każdy nowy produkt to szansa na wygraną . Informacje dla Klientów w związku z atakiem Rosji na Ukrainę . Dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego
BS NEWS RSS - bądź na bieżąco!
Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice-Bestwina Internet Banking
Placówki i bankomaty Kontakt

RODO

Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych procesów realizowanych przez Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice-Bestwina. Na bieżąco informujemy Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą.

Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Będzie ono miało zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:

 1. Co to jest RODO?
  Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza  m. in. nowe prawa Klientów. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie Klientów o przetwarzaniu ich danych osobowych.

 2. Dlaczego Bank przetwarza moje dane osobowe?
  Bank przetwarza Państwa dane, aby prowadzić działalność bankową, na przykład prowadzić rachunek bankowy, zawrzeć i realizować umowę dotyczącą produktu bankowego typu kredyt, lokata, rachunek oszczędnościowy, rachunek ROR, czy zapewnić bezpieczeństwo Państwa środków i transakcji. Prowadzimy również działalność informacyjną o naszych usługach i produktach.

 3. Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?
  Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych osobowych, w tym zgodami marketingowymi.

 4. Kto jest administratorem moich danych osobowych?
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice-Bestwina. Bank odpowiada za ich przetwarzanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.

 5. Jak mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych?
  Z Inspektorem ochrony danych Banku Spółdzielczego Czechowice-Dziedzice-Bestwina mogą Państwo skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej:

  Inspektor ochrony danych osobowych
  Zofia Barczyńska
  iodo@bsczechowice.com.pl

  lub adres korespondencyjny:

  Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice-Bestwina
  43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Słowackiego 14  (z dopiskiem IODO)

 6. W jakim celu Bank przetwarza moje dane osobowe?
  Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Bank w celu: 
  1. podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy, w tym w celu dokonania badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego,
  2.  w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością bankową, w tym wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz w celu sprzedaży i marketingu bezpośredniego,
  3. gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
  4.  wewnętrznych celów administracyjnych Banku, w tym analizy portfela kredytowego, statystyki i raportowania wewnętrznego w Banku,
  5. w celu wskazanym w treści udzielonej przez Państwo zgody.

 7. Jakie rodzaje, kategorie danych osobowych Bank przetwarza?
  Bank przetwarza dane związane z:
  1. identyfikacją i weryfikacją tożsamości Klienta,
  2. dane transakcyjne,
  3. dane dotyczące stanu cywilnego i sytuacji rodzinnej, w tym o osobach pozostających na utrzymaniu i pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
  4. dane finansowe lub związane ze świadczeniem usług bankowych,
  5. dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, zawodowej lub społecznej,
  6. dane audiowizualne (nagrywane rozmowy dla celów bezpieczeństwa lub celów dowodowych).

 8. Kto jest odbiorcą moich danych?
  Państwa dane mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:
  1. Biuro Informacji Kredytowej S.A.,
  2. Krajowa Izba rozliczeniowa,
  3. Związek Banków Polskich,
  4. Bankowy Fundusz Gwarancyjny,
  5. Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. Z o.o.,
  6. Ministerstwo Finansów w tym generalny Inspektor Informacji finansowej,
  7. Komisja nadzoru Finansowego,
  8. Biura Informacji Gospodarczej,
  9. Banki, instytucje kredytowe i inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  10. Podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Banku na podstawie zawartej z Bankiem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające).

 9. Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?
  Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 10. Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Bank?
  Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Banku, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane.
  W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług po wygaśnięciu umowy, dane te będziemy przetwarzać do czasu wycofania zgody.

 11. Jakie uprawnienia mi przysługują?
  W związku z przetwarzaniem przez Bank danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
  2. do sprostowania danych (art. 16. RODO),
  3. do usunięcia danych (art. 17 RODO),
  4. do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
  5. do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
  6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
  7. prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

 12. Do kogo mogę wnieść skargę?
  przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 13. Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?
  Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.

 14. Skąd Bank ma moje dane osobowe?
  Źródłem Państwa danych osobowych są wnioski, umowy zawarte z Bankiem, natomiast w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są osoby trzecie. Wówczas Bank ma obowiązek poinformować te osoby o źródle pozyskania ich danych.

 15. Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?
  Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie będzie polegało na ewentualnym zaproponowaniu Państwu produktów/usług lepiej dopasowanych, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane.

 16. Czy Bank stosuje monitoring?
  Tak. Bank we wszystkich swoich placówkach prowadzi monitoring wizyjny przy użyciu urządzeń rejestrujących. Monitoring stosowany jest w celu ochrony osób i mienia oraz zapewnia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 30.11.2017r. Dane z monitoringu przechowywane są przez okres 3 miesięcy. Dane są okresowo nadpisywane. W uzasadnionych przypadkach (np. dla celów dowodowych) nagrania mogą być przechowywane przez dłuższy okres. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.


Skojarzone pliki

Ubezpieczenia
O banku

Stawki referencyjne Co to?WIBOR 1 m-c z ostat. dnia rob. lipca 2022 - 6,75%.
Obowiązuje od 01.08.2022 r. do 31.08.2022 r.

Średni WIBID 6 m-cy w czerwcu 2022 - 6,92%.
Obowiązuje od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r.

Kursy walut 2022-08-05 16:00
Dewizy:Pieniądze:
skupsprzedażskupsprzedaż
1 USD4.52824.73714.49614.7698
1 EUR4.60094.81274.56834.8459
1 GBP5.41895.73285.39145.7610
Apple Pay w naszym banku. Płać wygodniej, szybciej, bezpieczniejAplikacja mobilna - BS Czechowice - Nasz BankExpress ElixirmojeID oraz Profil ZaufanyCertyfikaty KIR