Version 7 of Flash Player plug-in and JavaScript enabled are required!
Version 7 of Flash Player plug-in and JavaScript enabled are required!
Informacja dla klientów IB

Informujemy, że w nocy z 28 na 29 września (środa/czwartek) między godziną 01:00 a 5:00 rano wystąpią przerwy w dostępie do usług bankowości internetowej związane z aktualizacją oprogramowania. Za utrudnienia przepraszamy!

Komunikat

Drodzy Klienci, informujemy, że od dnia 01.10.2016r. zmianie ulegają godziny otwarcia Punktu Kasowego przy Urzędzie Skarbowym w Czechowicach-Dziedzicach. Punkt otwarty będzie w poniedziałek od 7:30 do 17:00, a od wtorku do piątku w godzinach 7:00-14:00.


Wygodny Kredyt NA SZCZĘŚCIE


Uwaga na trojana Nymaim! Kolejne groźne oprogramowanie atakujące klientów Banków!


Uprzejmie informujemy o pojawieniu się nowej kampanii dystrybuującej malware Nymaim skierowanej w głównej mierze na bankowość spółdzielczą, w większej niż dotychczas skali. Malware Nymaim jest bardzo groźnym, złośliwym oprogramowaniem, które jest ciągle rozwijane przez przestępców, za jego pośrednictwem mogą oni m.in. modyfikować treść stron bankowości internetowej na zarażonym komputerze użytkownika, skłaniając go do wykonania przelewu na swoje konto.

Mając na uwadze należytą ochronę środków zgromadzonych na rachunkach w Banku przypominamy Klientom posiadającym dostęp do rachunku poprzez Internet o konieczności zachowania szczególnej ostrożności podczas korzystania z bankowości internetowej.


Promocja VISA - empik.com


INFORMACJA NA TEMAT DYSPOZYCJI NA WYPADEK ŚMIERCI

  1. Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie - po swojej śmierci - wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).
  2. Kwota wypłaty objętej dyspozycją wkładem na wypadek śmierci łącznie na rzecz wszystkich beneficjentów, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią Posiadacza rachunku. Jednakże kwota zawarta w dyspozycji nie może również przekroczyć wysokości środków zgromadzonych na wszystkich wymienionych powyżej rachunkach.
  3. Dyspozycja na rzecz beneficjentów realizowana będzie do wysokości:
    - aktualnego salda rachunków objętych dyspozycją powiększonego o należne odsetki.
    - maksymalnej kwoty zapisu - ewentualna nadwyżka przypada spadkobiercom.
  4. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez Posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.
  5. Jeżeli Posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci a łączna suma dyspozycji przekracza dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią Posiadacza rachunku dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydana, wcześniej.
  6. Kwota wypłacona zgodnie z dyspozycją na wypadek śmierci nie wchodzi do spadku po Posiadaczu rachunku.


Uwaga na złośliwe oprogramowanie GozNym!

Wirus instaluje się poprzez załączniki w wiadomościach e-mail na komputerze klienta i blokuje połączenie ze stroną bankowości internetowej Banku. Klient przekierowywany jest na fałszywą stronę, ale wyglądającą identycznie jak prawdziwa strona Banku. Następnie po podaniu loginu i hasła klient proszony jest o podanie kodu jednorazowego. Tym samym dane logowania klient zdradza przestępcom.
Prosimy o zachowanie ostrożności. Bank nigdy nie przesyła żadnych informacji na temat logowania w wiadomościach mailowych do użytkowników. Każda taka wiadomość przesłana w mailu wygenerowana została przez przestępców.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt!


Komunikat

Bank Spółdzielczy ostrzega swoich klientów o próbach wyłudzenia pieniędzy na tzw. „wnuczka”, „pracownika CBŚP” lub „szklankę wody”. O w/w incydentach zostaliśmy poinformowani przez pracowników Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach.


Zagrożenie dla przedsiębiorców

Związek Banków Polskich ponownie pragnie ostrzec przed próbami dokonania transakcji oszukańczych z rachunków bankowych przedsiębiorców, które mają miejsce w niektórych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

więcej szczegółów

 Przedstawiamy 27 rad przydatnych dla zachowania bezpieczeństwa podczas dokonywania transakcji kartami płatniczymi ->kliknij tutaj.

Aby zapoznać się z informacjami na temat bezpieczeństwa w systemie bankowości internetowej ->kliknij tutaj.


09.02.2015

W związku z uruchomieniem od 01 lutego 2015r. nowego portalu kartowego "Kartosfera" dostępnego na stronie internetowej www.kartosfera.pl oraz wprowadzeniu zmian do płatności internetowych kartą udostępniamy Państwu materiały informacyjne. Aby zapoznać się z nimi kliknij tu->

Aby zapoznać się z Zasadami ładu korporacyjnego Banku Spółdzielczego Czechowice-Dziedzice-Bestwina ->kliknij tu


Version 7 of Flash Player plug-in and JavaScript enabled are required!500plus

o banku   |    historia   |    kredyty   |    rachunki   |    lokaty   |    kasa   |    aktualności   |    bezpieczeństwo   |    kontakt   |    bankowość online

Copyright 2008 by Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice Bestwina