Version 7 of Flash Player plug-in and JavaScript enabled are required!
Version 7 of Flash Player plug-in and JavaScript enabled are required!
Komunikat


Drodzy Klienci, informujemy, że w nocy z 22 na 23 lutego (środa/czwartek) między godziną 1:00 a 5:00 rano mogą wystąpić przerwy w dostępie do usług bankowości internetowej związane z aktualizacją oprogramowania.

 

Komunikat


Drodzy Klienci, informujemy, że od dnia 01.10.2016r. zmianie ulegają godziny otwarcia Punktu Kasowego przy Urzędzie Skarbowym w Czechowicach-Dziedzicach. Punkt otwarty będzie w poniedziałek od 7:30 do 17:00, a od wtorku do piątku w godzinach 7:00-14:00.


INFORMACJA NA TEMAT DYSPOZYCJI NA WYPADEK ŚMIERCI

  1. Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie - po swojej śmierci - wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).
  2. Kwota wypłaty objętej dyspozycją wkładem na wypadek śmierci łącznie na rzecz wszystkich beneficjentów, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią Posiadacza rachunku. Jednakże kwota zawarta w dyspozycji nie może również przekroczyć wysokości środków zgromadzonych na wszystkich wymienionych powyżej rachunkach.
  3. Dyspozycja na rzecz beneficjentów realizowana będzie do wysokości:
    - aktualnego salda rachunków objętych dyspozycją powiększonego o należne odsetki.
    - maksymalnej kwoty zapisu - ewentualna nadwyżka przypada spadkobiercom.
  4. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez Posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.
  5. Jeżeli Posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci a łączna suma dyspozycji przekracza dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią Posiadacza rachunku dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydana, wcześniej.
  6. Kwota wypłacona zgodnie z dyspozycją na wypadek śmierci nie wchodzi do spadku po Posiadaczu rachunku.


Zagrożenie dla przedsiębiorców

Związek Banków Polskich ponownie pragnie ostrzec przed próbami dokonania transakcji oszukańczych z rachunków bankowych przedsiębiorców, które mają miejsce w niektórych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

więcej szczegółów

 Przedstawiamy 27 rad przydatnych dla zachowania bezpieczeństwa podczas dokonywania transakcji kartami płatniczymi ->kliknij tutaj.

Aby zapoznać się z informacjami na temat bezpieczeństwa w systemie bankowości internetowej ->kliknij tutaj.


09.02.2015

W związku z uruchomieniem od 01 lutego 2015r. nowego portalu kartowego "Kartosfera" dostępnego na stronie internetowej www.kartosfera.pl oraz wprowadzeniu zmian do płatności internetowych kartą udostępniamy Państwu materiały informacyjne. Aby zapoznać się z nimi kliknij tu->

Aby zapoznać się z Zasadami ładu korporacyjnego Banku Spółdzielczego Czechowice-Dziedzice-Bestwina ->kliknij tu


Version 7 of Flash Player plug-in and JavaScript enabled are required!500plus

BFG

o banku   |    historia   |    kredyty   |    rachunki   |    lokaty   |    kasa   |    aktualności   |    bezpieczeństwo   |    kontakt   |    bankowość online

Copyright 2008 by Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice Bestwina